Dekret Biskupa Warszawsko-Praskiego dot. stanu zagrożenia epidemicznego

Dekret Biskupa Warszawsko-Praskiego po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego

13 marca 2020 roku

DEKRET

Z powodu wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego i ze względu na obowiązujące wraz z nim przepisy prawa państwowego jesteśmy w tym wyjątkowym czasie zobligowani do dostosowania naszego życia religijnego do zaleceń władz świeckich. Wprowadzone regulacje prawne mają na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa poprzez ograniczenie kontaktów między obywatelami.

Nawiązując do wcześniejszych komunikatów oraz udzielonej już dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. i zachęcając do osobistych i rodzinnych form życia duchowego, niniejszym dekretem wprowadzam w życie następujące postanowienia:

1. Zawieszam wspólnie celebrowane nabożeństwa (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Godzinki, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego i inne), a uwzględniając ich bogactwo duchowe, zachęcam do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania.

2. Zawieszam spotkania formacyjne, kursy (np. przedmałżeńskie), wszelkie formy rekolekcji (w tym rekolekcje parafialne), pielgrzymki, sakrament bierzmowania udzielany w Bazylice Katedralnej oraz wszelkie inne zgromadzenia o charakterze formacyjnym lub pozaliturgicznym.

3. Ograniczam możliwość uczestnictwa wiernych we Mszach św. (niedzielnych, obrzędowych, w dni powszednie) do osób zamawiających intencję mszalną lub, w wypadku pogrzebu, do najbliższej rodziny. We wszystkich Mszach, wraz z duchowieństwem parafialnym, posługującymi w liturgii i uczestnikami może brać udział maksymalnie 50 osób.

4. Jeśli w parafii jest prowadzona w ciągu dnia adoracja Najświętszego Sakramentu, obowiązkiem proboszcza jest zorganizowanie jej w taki sposób, aby jednocześnie w kościele nie przebywało więcej niż dopuszczalna przez prawo państwowe liczba osób (maksymalnie 50).

5. Udział wiernych w Mszach św. w kaplicach prywatnych, półpublicznych i publicznych mieszczących się w domach zakonnych, wspólnot kościelnych etc. oraz w zakładach opieki, opiekuńczo-leczniczych, szpitalach etc. zostaje ograniczony wyłącznie do mieszkańców lub pracowników. Zabraniam udziału w tych celebracjach członkom służby liturgicznej oraz jakichkolwiek innych osób nie będących mieszkańcami, pracownikami lub podopiecznymi placówek. W wypadku gdyby liczba osób uprawnionych do udziału we Mszy św. lub nabożeństwie wynikającym z konstytucji zakonnych była większa niż dopuszczona prawem liczba 50 osób, zarządzam, aby zorganizować taką liczbę celebracji, by zachowane zostały przepisy prawa państwowego.

6. Zachęcam, aby w trakcie adoracji Najświętszego Sakramentu kapłani sprawowali sakrament pokuty i zobowiązuję proboszczów do przestrzegania norm dotyczących liczby zgromadzonych w kościele osób. Jeżeli przemawiają za tym okoliczności funkcjonowania parafii, polecam zorganizowanie odpowiednich służb parafialnych odpowiadających za zachowanie norm prawnych dotyczących liczby wiernych zgromadzonych w kościele. Takim służbom należy zapewnić odpowiednie środki ochronne.

7. Zalecam, aby osoby konsekrowane i duchowni (w kościołach, bez udziału wiernych świeckich) oraz świeccy (we własnych domach), zgodnie z komunikatem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13.03.2020 r., każdego dnia, o godzinie 20.30, odmawiali Różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.

8. Przypominam, że Msze św. transmitowane przez środki masowego przekazu oraz inne modlitwy dają możliwość duchowego przeżywania tajemnic wiary, które w tych nadzwyczajnych okolicznościach mogą być nieocenione dla dobra duszy i społeczeństwa. Jednocześnie formy te wymagają zachowania odpowiedniego sposobu uczestnictwa. Wyrażam wdzięczność mediom ogólnopolskim, diecezjalnym oraz parafialnym za to, że stwarzają szeroką ofertę duchowego przeżycia poprzez transmisje telewizyjne, radiowe oraz internetowe.

9. Zarządzenie powyższe obowiązuje od chwili ogłoszenia do odwołania. Zobowiązuję do śledzenia stron internetowych oraz profili w mediach społecznościowych Diecezji Warszawsko-Praskiej, gdzie na bieżąco będą publikowane wszelkie aktualizacje.

10. Przypominam wszystkim, których obowiązuje wprowadzenie w życie powyższego dekretu, że, uwzględniając powagę sytuacji oraz naszą odpowiedzialność za wiernych, zgodnie z kan. 273 i 274 par. 2, osoby te powinny zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, ze świadomością konsekwencji wynikających z prawa świeckiego i kościelnego.

Czcigodni duszpasterze i wspólnoto diecezjalna! Z całego serca proszę o zrozumienie tych rozporządzeń wynikających z naprawdę wyjątkowej sytuacji w naszym kraju i na całym świecie. Nasze pokolenia, nigdy nie spotkały się z takim doświadczeniem. Stąd też trudno nam jest nieraz zrozumieć różne uwarunkowania, jakim podlegamy. Pragnijmy, aby mimo wielu zewnętrznych ograniczeń umacniała się w nas potrzeba całkowitego zaufania Opatrzności Bożej.

Módlmy się, aby Bóg raczył oddalić od nas wszelkie choroby i nieszczęścia.

Matko Boża Zwycięska, Módl się za nami!

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

Warszawa, dnia 13 marca 2020 r.

Opublikowano 14-03-2020

Środki ostrożności na czas stanu zagrożenia epidemiologicznego

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI NA CZAS
STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Drodzy Parafianie,

w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych oraz naszego biskupa diecezjalnego z 13 marca br. do 23 marca, wszystkie zaplanowane Msze święte w naszej parafii odbywać się będą bez udziału wiernych, sprawowane w intencjach zgodnych z wolą ofiarodawcy.

Nie jesteśmy w stanie spełnić wymogów bezpieczeństwa, wynikających z konieczności ograniczenia liczebności zgromadzenia w naszej świątyni do nie więcej niż 50 osób, dlatego zalecamy pozostanie w domach oraz skorzystanie z transmisji radiowych i telewizyjnych.

Dyspensa oznacza, iż nieobecność na Mszy św. niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem.

Relację na żywo z niedzielnej liturgii przeprowadzają ogólnopolskie media:
7.00 TVP 1 – Msza Święta z Bazyliki Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach,
9.00 Program Pierwszy Polskiego Radia – Msza Święta z Bazyliki św. Krzyża w Warszawie,
9.00 Polsat News –  Msza Święta ze świątyni Opatrzności Bożej z Warszawy,
9.30 Telewizja Trwam – Msza Święta z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze,
10.30 Polsat Rodzina – Msza św. dla dzieci ze świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie
11.00 TVN24 – Msza św. z kościoła seminaryjnego Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa w Warszawie
13.00 TVP Polonia – Msza św. z kościoła św. Joachima w Sosnowcu
19.00 Program Pierwszy Polskiego Radio – Msza Święta z Bazyliki św. Krzyża w Warszawie.

Pozostając w domu, dbajmy o higienę oraz zadbajmy o osoby samotne i starsze.

Jeśli potrzebna jest jakakolwiek pomoc prosimy o kontakt z plebanią.

Więcej informacji bieżących na stronie internetowej parafii oraz na Facebook'u.

Pamiętamy w modlitwie
duszpasterze

Opublikowano 14-03-2020

Prewencyjne środki ostrożności przed koronawirusem

Parafia Rzymskokatolicka  p.w. św. Antoniego z Padwy w Ignacowie  
tel. (25) 759-26-11

PREWENCYJNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZED KORONAWIRUSEM

Drodzy Parafianie,

w trosce i odpowiedzialności za zdrowie każdej i każdego z nas, stosując się do zaleceń państwowych oraz Konferencji Episkopatu Polski pragniemy przekazać, że skorzystanie z dyspensy oznacza, iż nieobecność na Mszy św. niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem.

Zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Wszystkie zaplanowane Msze święte w naszej parafii odbędą się według normalnego porządku, sprawowane w intencjach zgodnych z wolą ofiarodawcy.

Zachęcamy do pozostania w domu, dbania o higienę oraz zainteresowania się osobami samotnymi i starszymi ze swojego otoczenia – być może potrzebują naszej pomocy.

Informacja dotyczy piątkowego nabożeństwa Drogi Krzyżowej i wszystkich Mszy św.

Msza św. niedzielna o godz. 12:00 będzie transmitowana na żywo poprzez parafialnego Facebook'a.

Jeśli potrzebna jest jakakolwiek pomoc prosimy o kontakt z plebanią.

Przy zakupach spożywczych i aptecznych pomoc zaoferowała Grupa Młodzieżowa.

Więcej informacji bieżących na stronie internetowej parafii oraz na Facebook'u.

Oddani w Chrystusie Wasi duszpasterze

Opublikowano 13-03-2020

Komunikat w sprawie koronawirusa

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

W związku z możliwością pojawienia się koronawirusa na terenie Polski, zachęcam duchowieństwo i wiernych do zachowania zwiększonej ostrożności. W ewentualnych ogniskach tego zjawiska należy – w kościołach i pomieszczeniach parafialnych – przez czas jego trwania starać się o pomniejszenie ryzyka zachorowań poprzez zwrócenie szczególnej uwagi na zachowywanie podstawowych zasad higieny.

Ponieważ istnieje wiele dróg przenoszenia się tego wirusa – a komunikacja między ludźmi jest dzisiaj bardzo intensywna – trzeba, aby księża biskupi w swoich diecezjach, w ośrodkach, w których pojawiłoby się takie zagrożenie, przekazali wiernym informację o możliwości przyjmowania na ten czas Komunii świętej duchowej lub na rękę.

Komunia duchowa jest to akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiego zjednoczenia z Jezusem, jakie daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi, lecz poza przestrzenią sakramentalną. Składa się ona z trzech elementów: wzbudzenia wiary w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, miłości skierowanej ku Niemu oraz pragnienia, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie.

Kto ma obawy przed zarażeniem, ten nie powinien w tym czasie korzystać z wody święconej umieszczonej w kropielnicach.

Pamiętajmy, że w czasie każdego zagrożenia życia społeczności ludzkiej odwoływano się zawsze do mocy gorącej modlitwy i skuteczności sakramentów. Dlatego zachęcam wszystkich do ożywienia głębokiej wiary w moc Eucharystii i polecania Panu Bogu tej sprawy.

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Warszawa, dnia 28 lutego 2020 roku

Telefon Dyżurnego Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie: 502 171 171

Lista oddziałów zakaźnych wskazanych dla pacjentów potencjalnie zainfekowanych koronawirusem:

  1. Ciechanów - Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Powst. Wielkopolskich 2, tel.: 226730277
  2. Kozienice - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, Oddział Zakaźny, Al. Wł. Sikorskiego 10, tel.: 486797289, 486797296
  3. Ostrołęka - Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Im. Dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Jana Pawła Ii 120a, tel.: 297651263; 297651254; 297652118
  4. Płock - Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Medyczna 19, tel.: 243646871; 243646403;
  5. Radom - Radomski Szpital Specjalistyczny Im. Dr Tytusa Chałubińskiego, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Jednego Dnia Leczenia Chorób Wątroby, Tochtermana 1, tel.: 483615220
  6. Siedlce - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, Oddział Chorób Zakaźnych, Starowiejska 15, tel.: 256322061 do 68 wew. 213
  7. Warszawa - Praga-Południe - Wojskowy Instytut Medyczny, Klinika Chorób Infekcyjnych I Alergologii, Szaserów 128, tel.: 261817519
  8. Warszawa - Wola - Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, Oddział Chorób Zakaźnych, Wolska 37, tel.: 223355261
  9. Warszawa – Mokotów – Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Oddział Chorób Wewnętrznych i Hepatologii, Wołoska 13, tel.: 225081850
  10. Warszawa – Ochota – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego-Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie, Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, tel.: 223179231

Opublikowano 07-03-2020

Augustów - Wilno - Troki - Wigry 22-24.04.2020

1 dzień 22.04.2020 środa

Zbiórka o godz.5.45
Augustów - najstarsze miasto  w regionie (prawa miejskie z 1557 r. nadane przez króla Zygmunta Augusta).
Rejs statkiem z Augustowa do Studzienicznej z 1-krotnym śluzowaniem na trasie oraz zwiedzanie wystawy kamieni pt. "Kamienne Obrazy" w Porcie Żeglugi w Augustowie.
Sanktuarium Maryjnego w Studzienicznej i pomnika Jana Pawła II, który odwiedził to miejsce 9  czerwca 1999r.
To specyficzne Sanktuarium Maryjne w Studziennicznej mieści się na tzw.  „wyspie” (dziś połączona groblą z lądem).
Ognisko lub uroczysta kolacja - nocleg

2 dzień 23.04.2020 czwartek

Śniadanie
Ostra Brama ze słynnym obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej
Kościół Św. Teresy - zbudowany w stylu włoskiego baroku – jest cennym zabytkiem sakralnym Wilna
Klasztor Bazylianów - w latach 1823-1824 więziono tu między innymi Adama Mickiewicza.
Cerkiew Św. Ducha - cerkiew zbudowana została na mocy przywileju króla Zygmunta III Wazy.
Kościół św. Kazimierza (kościół Jezuitów) – pierwsza barokowa świątynia katolicka na Starym Mieście w Wilnie
Uniwersytet Wileński - budynek, którego ostatnie piętro zostało przeznaczone na obserwatorium astronomiczne
Katedra Św. Stanisława na Placu Katedralnym – z licznymi  dziełami  sztuki
Cmentarz Rossa - należy niewątpliwie do najpiękniejszych, daje świadectwo wielkiej kulturalnej przeszłości, budzi wspomnienia  i czyni z Rossy miejsce, które każdy zwiedzić powinien.
Kościół św. Piotra i Pawła – jest jednym z najpiękniejszych obiektów sakralnych na Litwie.
Dom św. Faustyny na Antokolu – miejsce objawień Apostołki Bożego Miłosierdzia
Przejazd do Trok, zwiedzanie miasteczka malowniczo położonego wśród jezior. Spacer wzdłuż ulicy Karaimskiej z Muzeum Karaimskim i kinesą, zapoznanie się z kulturą Karaimów zamieszkujących te tereny.
Zwiedzanie zamku trockiego – zbudowany został jako twierdza obronna. Był rezydencją wielkich książąt litewskich,
Obiadokolacja - nocleg

3 dzień 24.04.2020 piątek

Śniadanie
Zespół klasztorny pokamedulski, położony na naturalnym wzgórzu na półwyspie oblanym wodami jeziora Wigry,  należy do najcenniejszych zabytków Suwalszczyzny. Miejsce położenia tego obiektu jest wyjątkowe i malowniczo prezentuje się wśród przyrody Wigierskiego Parku Narodowego. Nieczęsto zdarza się oglądać tak piękny obiekt niemal ze wszystkich stron żeglując po jeziorze.
W 1999 r. podczas kolejnej pielgrzymki do Polski Papież Jan Paweł II wybrał to miejsce na wypoczynek.
Obiad
Powrót w godzinach wieczornych około 19.00

Świadczenia zawarte w cenie:
przejazd  autokarem z klimatyzacją,2 noclegi (pokoje 2-3-4 osobowe z łazienkami) 2 śniadania, 1obiadokolacja, ognisko lub uroczysta kolacja, 1 obiad, przewodnik po Wilnie, ubezpieczenie na czas trwania imprezy, bilety do zwiedzanych obiektów.

POKAMEDULSKI KLASZTOR JEST PRZYJAZNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – POSIADAMY WINDĘ, PRZYSTOSOWANE TOALETY, ŚCIEŻKI O GŁADKIEJ NAWIERZCHNI.

KARTY WSTĘPU NA TEREN OBIEKTU:
7zł normalne + 1zł usługa kulturalna
3zł ulgowe + 1zł usługa kulturalna
5zł grupowy (powyżej 10 os.) + 1zł usługa kulturalna

OPŁATY PARKINGOWE:
Na terenie Pokamedulskiego Klasztoru w Wigrach obowiązują opłaty parkingowe:
Autokary:25 zł/ opłata jednorazowa

USŁUGA PRZEWODNICTWA:
Po ośrodku mają przyjemność oprowadzać nasi przewodnicy, którzy odkryją państwu tajemnice naszego Klasztoru oraz opowiedzą o innych atrakcjach związanych z Suwalszczyzną. (Rezerwacja 2-3 dni przed zwiedzaniem)
Z takiej usługi mogą skorzystać grupy jak i indywidualne osoby.
Koszt przewodnictwa wynosi 100zł.

TAWERNA W OGRODACH KLASZTORNYCH:
dania regionalne (kartacze, soczewiaki, farszynki, kiszka ziemniaczana)
dania typu fast-food (zapiekanki, hot-dogi)
kawa z ekspresu
piwa regionalne, litewskie oraz kwasy chlebowe
lody

Opublikowano 08-02-2020

« 9 10 11 »
×